Wedstrijdzaken

Wedstrijdzaken

Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor het begin van komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel clubs en gebruikers. Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid.

Wijzigen vóór 1 november

Sinds afgelopen seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

 

Wedstrijddagenkalender 2018-2019

 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/46047/speeldagenkalender-amateurvoetbal-seizoen-2018-19-bekend

 

Zie onderstaande link de handleiding voor consuls.

Handleiding consuls

 

Kleine aanpassingen op de Spelregels.

spelregels 

 Van de KNVB enkele spelregel wijzigingen

. 1. Onsportief gedrag
De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en meer voorkomen, te benadrukken:
Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten.
Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt. Vaak is de speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp overgenomen zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest.
Aan scheidsrechters wordt gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust probeert tijd te rekken moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden bijgeteld.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Indirecte vrije schoppen
Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt (gele kaart) of wordt weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen tegen een wedstrijdofficial’ is voor directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of overtredingen die te maken hebben metOvertredingen waarvoor een speler wordt weggezonden
Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was.
Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden
Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP

Overtreding door de doelverdediger en de nemer
Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan:  Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de strafschopstip.
Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en wordt de strafschop overgenomen.

http://www.knvb.nl/knvb_node/categorie/districtsnieuws/district-west-i

 

ONDERSTEUNING WEDSTRIJDZAKEN APP >>>>>

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/25388/overgang-naar-mobiel-dwf-en-digitale-spelerspassen 

 

Snipperdagregeling 2018-2019

We willen graag een snipperdag/baaldag opnemen, kan dat?

In de categorie B heeft ieder team 1 snipperdag. Een snipperdag kan aangevraagd worden vanaf start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart voor een competitiewedstrijd en niet voor een bekerwedstrijd. Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is.

Wedstrijden in de reeksen die vastgesteld staan in de periode van september t/m december 2018 mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten wel in deze periode gespeeld worden. Voor volledige competities geldt de periode van september'18 t/m 31 januari 2019. 

Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van mei 2019.

De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. Dit kan via wedstrijdzaken in sportlink club. “Verzoek wijzigen wedstrijd” onder wedstrijden. Voor het seizoen 2018-2019 mogen wedstrijden in categorie B ook nog gespeeld worden tot medio juni 2019.

Wedstrijdsecr.

Leden van Zaanlandia betalen zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren. Uiteraard pas nadat de betreffende speler straf heeft gekregen van de KNVB en de straf ‘onherroepelijk’ is geworden. Er is op dit moment geen aanwijsbare reden om dit beleid bij te stellen of te wijzigen. Onderstaand volgt een toelichting op de kosten en welke procedures er allemaal gelden.

Kosten gele en rode kaart: A-categorie seizoen 2017-2018

Senioren

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 15,10.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 26,60 Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 26,60.

Junioren en pupillen

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 6,90.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 15,10Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 15,10

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd d.m.v. een tijdstraf. Senioren en junioren t/m C junioren 10 min, D pupillen 5 minuten. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

Enige vorm van protest of bezwaar is bij gele- en/of rode kaarten niet mogelijk. Leidend zijn de uitspraken die in sportlink zijn vermeld door de KNVB. Als een speler twee maal geel (dus rood) krijgt in de wedstrijd, worden deze geregistreerd als twee maal geel. Dan moet je twee maal een gele kaart betalen. Afhankelijk of één van deze twee gele kaarten tot een uitsluiting leidt, kan het dus zijn dat je twee verschillende bedragen moet betalen. Alle gele kaarten in een seizoen worden immers bij elkaar opgeteld.

In het geval van een rode kaart (niet het gevolg van twee keer een gele kaart in de wedstrijd) zijn er twee mogelijkheden:
1. de speler krijgt een schikkingsvoorstel
2. KNVB maakt er meteen een tuchtzaak van (mede gezien de ernst van het feit).

Van elke rode kaart moet een melding worden gemaakt bij de wedstrijdseretaris e/o secretaris van Zaanlandia : Bij hen kan je ook terecht voor nadere toelichting over het verdere proces en welke actie er moet worden ondernomen.

Let op! Je hebt te maken met termijnen. Snelheid is hier geboden. Bij overschrijding verlies je rechten.

In eerste aanleg (dus verweer op schikkingsvoorstel of verklaring n.a.v. tuchtzaak) is er geen sprake van in beroep gaan. Nadat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, kan daarna pas sprake zijn van beroep. Let op! Het instellen van beroep kost € 65,00 (gevolgd door mogelijk meer kosten). Ook al deze kosten zijn voor rekening van de betreffende speler. Het is niet toegestaan zonder overleg met de wedstrijdsecretaris e/o secretaris in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

Geen discussie

Er zal overigens altijd discussie zijn of een gele of rode kaart terecht is gegeven of niet. Het bestuur van Zaanlandia zal zich niet mengen in een discussie of een gele of rode kaart al dan niet terecht is gegeven. De speler die een gele of een rode kaart ontvangt betaalt zelf de door de KNVB opgelegde boete. Zaanlandia betaalt de boete via de zogenaamde rekening-courant van de KNVB en de betreffende speler krijgt een nota van Zaanlandia met daarin het bedrag wat aan Zaanlandia betaalt moet worden. De regels voor rode kaarten zijn ongewijzigd.

Boete voor het team

Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Zaanlandia, op advies van de wedstrijdsecretaris e/o secretaris kan hiervan worden afgeweken. Het is wel zo dat het bestuur het team opdraagt de boete zelf te betalen en het betreffende team vindt dat onterecht dan kunnen zij daarvoor, binnen een week na de datum nadat de boete is opgelegd, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

Storneren van een automatische incasso !

Als een automatische incasso om wat voor reden dan ook gestorneerd wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van het openstaande bedrag. Indien er rond 1 september en 1 oktober geen bedrag bij u is geïncasseerd, betekend het dat er iets is misgegaan. U kunt een verhoging van € 5,00, € 10,00  enzovoort voorkomen door contact op te nemen met de 1epenningmeester Dennis Stam. penningmeester@zaanlandia.eu

Bestuur Zaanlandia.  

Wanneer een wedstrijd (tijdelijk) wordt gestaakt vanwege wanordelijkheden dan zullen zowel de thuisspelende vereniging, de uitspelende vereniging als de scheidsrechter hiervan rapport op moeten maken. Deze rapportage dient binnen 3x24 uur aanwezig te zijn op het districtskantoor. Rapportformulieren zijn digitaal beschikbaar via wedstrijdsecretariaat.

Let op: vanaf 15 maart dien je voor de teams spelend in de A-categorie deze rapportages binnen 24 uur in te sturen in verband met de verkorte procedure.

Bij wedstrijden die gestaakt worden vanwege weersomstandigheden is het de bedoeling dat de scheidsrechter/wedstrijdcoordinator via het mDWF (dus thuisspelende vereniging) via de KNVB APP dit invoerd en verstuurd.

Overigens is op de districtsite alle informatie te vinden over tuchtzaken. https://sassets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/downloads/Handleiding%20tuchtzaken%20AV%202016-2017.pdf

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!